This image has an empty alt attribute; its file name is NASLOVNICA-IZBIRNI-PREDMETI-212x300.jpg
Bilten PDF

Bonjour, Salut, Je m’appelle…, Merci…

Vse to in še več se boste učenci naučili na IP francoščina. To je triletni predmet, kjer se naučimo komunikacije in slovnice po evropskem modelu A1, 2. Uporabljamo učbenik Adosphère 1 z vsemi pripadajočimi pripomočki: CD, DVD, CD–ROM. Pouk poteka enkrat tedensko dve šolski uri, v sklopu 70 ur in je zanimiv, pester ter vedno povezan z aktualnimi dogodki v Franciji in po svetu. Učenci pridobite ustne in pisne ocene (govorne vaje, izdelava plakata, ustno ocenjevanje, testi). Pouk poteka tudi v računalniški učilnici. Z učenci se redno udeležujemo francoske bralne značke, sodelujemo na Frankofonskem festivalu, recitalu tujih jezikov, ogledamo si francoski film IN ŠE IN ŠE!

Če imate radi jezike, radi širite obzorja, če se zavedate, da dandanes znanje tujih jezikov veliko velja – VABLJENI IN DOBRODOŠLI!

Razred: 7. – 9.r

Število ur na teden: 2

Nemščina je v osnovni šoli triletni program, ki se izvaja dve uri tedensko. Z učenjem nemščine lahko učenka ali učenec začne tudi v osmem ali devetem razredu, če ima ustrezno predznanje, ki ga preverimo s testom, in če so zagotovljeni določeni pogoji (uskladitev urnika). Učenci, ki uspešno sklenejo šolanje v osnovni šoli in s tem tudi triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine kot nadaljevalnega drugega tujega jezika. Eden od temeljnih ciljev pouka tujega jezika je vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno (povezovalec med različnimi kulturami). Pouk nemščine je sodoben, usmerjen k učencu in njegovi aktivnosti pri pouku. Veliko dela poteka v dvojicah ali v skupini, kjer se upoštevajo sposobnosti vsakega posameznika. Učenci se preizkušajo v vsakdanjih pogovorih, igrah vlog in si pridobivajo samozavest za izražanje svojih mnenj v tujem jeziku. Teme pri pouku so za učence zanimive, npr. družina, hobiji, dopisovanje, spoznavanje nemških dežel, računalništvo, živali, hrana, moda, odnosi med vrstniki, počitnice in drugo.

Učenčevo znanje se skozi celotno šolsko leto ocenjuje pisno in ustno.

Tako v preverjanje kot v ocenjevanje vključimo vse štiri komponente usvajanja tujega jezika: bralno, slušno, govorno in pisno.

Zakaj naj bi izbral nemščino?

 • Ker bom spoznal še en tuj jezik, kar je dandanes zelo pomembno;
 • ker je eden izmed uradnih jezikov EU;
 • ker jo ima v Evropi za materni jezik okrog 100 milijonov ljudi;
 • ker je to jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev;
 • ker jo lahko že po dobri uri vožnje uporabim v praksi (v trgovinah, na ulici …);
 • ker se je bom lahko učil tudi z ogledom nemških televizijskih programov;
 • ker bom spoznal nemško govoreče dežele;
 • ker ni tako tuj jezik, saj v pogovornem jeziku uporabljamo številne besede nemškega izvora.

Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački, za učence devetega razreda pa je organizirano tudi tekmovanje iz znanja nemščine.

Za učence, ki bodo obiskovali izbirni predmet nemščina, bomo ob koncu šolskega leta organizirali enodnevno ekskurzijo v Avstrijo.

Predmet je namenjen poglobljenemu spoznavanju sveta verstev in nazorov. Pri predmetu gradimo zrelo premišljevanje ter sproščeno in spoštljivo pogovarjanje.

o religiji ter osebnih in družbenih vprašanjih, ob katerih se pojavlja. Obravnavane teme so religiološke in življenjske.

Verstva in etiko lahko izberete v 7. (VE1), 8. (VE2) ali 9. (VE3) razredu. V vsakem razredu pouk vodi določeno vodilo: 7. razred: svet, v katerem živimo (vzor, identiteta, sprejemanje drugačnosti, vrednote življenja, dostojanstva, miru in pravičnosti); 8. razred: skupnost (kultura, vrednote, etika, družina, prijateljstvo, ljubezen, solidarnost, delo, poklic); 9. razred: odgovorna oseba (odgovorno ravnanje v družbi, dialog, sporazumevanje, dostojanstvo, pravice).

­­Predmet likovno snovanje se dopolnjuje z vsebinami rednega predmeta likovna umetnost. Učenci razvijajo ročne spretnosti, izhodišče za izrazno delo pa je likovno teoretični problem.  Predmet je izrazito praktično naravnan, saj omogoča učencem ustvarjalno delo na različnih likovnih področjih: risanje, slikarstvo, grafika, kiparstvo in vključevanje novih medijev (računalniška orodja za likovno izražanje in obdelavo fotografije in filma). Delo pri urah predmeta je sproščeno in ustvarjalno.

Vsebina predmeta je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji učencev, učni koraki so gibljivi (fleksibilni), tako da omogočajo razvoj učenčeve likovne občutljivosti, ustvarjalnosti, estetskega in izvirnega izražanja, kritičnega vrednotenja in pozitivnega odnosa do dela.

V učnem načrtu pri likovnem snovanju I (7., 8., 9. razred) je poudarek na likovnih področjih iz risanja, slikanja in kiparstva: linearni elementi in kompozicijska načela; linearni elementi in prikazovanje materialnosti površin; pisana, tiskana pisava in risba; komponiranje barvnih ploskev in njihovo mehko in trdo učinkovanje; moda; kiparski elementi.

Pri likovnem snovanju II (8. razred) obravnavamo likovne naloge s področja risanja, slikanja, grafike, prostorskega oblikovanja ter kombiniranih likovnih področij: likovni prostor; vidno, vizualno ravnovesje na risbi; črta, ki nastane z gibanjem točke; glasba kot likovni motiv; umetnost oblikovanja prostora; uporabna, industrijska grafika; umetniška grafika; od pojma do znaka.

Učni načrt za likovno snovanje III (9. razred) poudarja sodobno umetnost na različnih likovnih področjih iz naslednjih vsebin: zlati rez; obrnjena perspektiva, aspektiva, anamorfoza; kip in ambient; načrtovanje prostorskih sprememb v domačem okolju; vizualna sporočila in likovna vsebina; vizualni mediji.

Vsako leto za učence, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje (1, 2 in 3) organiziramo tudi ekskurzijo s primerno likovno umetnostno vsebino.

Cilji predmeta:

 • uporaba različnih likovnih tehnik, kombinacije in združevanje le-teh;
 • spodbujanje inovativnosti in kreativnega mišljenja;
 • krepitev in razvoj učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti;
 • razvijanje občutka za estetiko in kritično presojanje lastnih tujih likovnih stvaritev.

PREDSTAVITEV PREDMETA:

Izbirni predmet gledališki klub je enoletni predmet za učence od 7. do 9. razreda, izberete pa ga učenci, ki vam je blizu gledališče in se želite o njem natančneje poučiti in si radi ogledate tudi kakšno izmed predstav.

ŠTEVILO UR: 1 ura tedensko, skupaj letno 35 ur

OKVIRNI CILJI: Gledališki klub kot izbirni predmet nadgrajuje predmet slovenščina, izhaja iz vsebin dramske vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopolnjuje z novimi vsebinami (pojmi, problemskimi sklopi) in besedili.

Učenci pri pouku pridobivajo bralno in gledališko kulturo in si  oblikujejo stališča za prepoznavanje kakovostne predstave, cenijo gledališko ustvarjalnost drugih narodov, razvijajo zanimanje za sprejemanje različnih gledaliških predstav (mladinsko gledališče in gledališče za odrasle, lutkovno gledališče, ulično gledališče, variete) in spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti.

 • Učenci spoznavajo značilnosti dramskih besedil in gledališča,berejo besedila slovenskih in tujih dramatikov.
 • Spoznavajo glavne prvine gledališke komunikacije,razvijajo zmožnost izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom.
 • Samostojno ustvarjajo besedila in manjše predstave, nastopajo na odru ter pripravljajo gledališko uprizoritev.

POSEBNOSTI POUKA: Učenci pri predmetu doživljajo in sooblikujejo prvine gledališke, lutkovne, radijske in filmske umetnosti. Pri pouku se ob gledanju in poslušanju gledaliških predstav, radijskih iger, filmov ter njihovih odlomkov seznanjajo z gledališkimi pojmi, npr. govor, komedija, komedija dell’arte, tragedija, antična tragedija, opera, balet, režijska knjiga, elizabetinsko gledališče, W. Shakespeare, Molierove komedije, začetki slovenskega gledališča, sodobna slovenska komedija.

Predviden je ogled gledališke in/ali baletne predstave. Stroške vstopnice krijejo starši.

GRADIVA, PRIPOMOČKI: Velik črtni zvezek

OCENE: Učenci bodo pridobili po eno ustno oceno/oceno, pridobljeno na drugačen način v ocenjevalnem obdobju.

Razred: 7., 8., 9. razred

Izbirni predmet literarni klub je namenjen učencem, ki imajo radi slovenščino, predvsem književnost. Pri tem predmetu se bodo učenci ukvarjali tako z branjem literarnih besedil kot s poustvarjalnim in ustvarjalnim pisanjem lastnih besedil.

Pri literarnem klubu učenci oblikujejo pozitiven odnos do književnosti, s spoznavanjem drugih kultur širijo svoje obzorje in si privzgajajo strpen odnos do njih ter razvijajo pozitiven odnos do književnosti. Spoznavajo in sprejemajo različne književne zvrsti, razlikujejo med umetniško in trivialno književnostjo ter znajo vrednotiti prebrano. Eden od ciljev pa je tudi ustvarjalno odzivanje na književna besedila.

Bi bil/a rad/a v vlogi mladega novinarja?

Bi spremljal/a, komentiral/a, fotografiral/a šolske dogodke?

Te zanima delo z računalnikom?

Imaš polno idej, kako in o čem pisati?

PRIDRUŽI SE ŠOLSKEMU NOVINARSTVU! Kot mladi novinar ali mlada novinarka boš ustvarjal/a stalne oblike novinarskega poročanja (intervju, komentar, poročilo, reportažo ...), spremljal/a bi dogodke na šoli in v domačem kraju, naučil/a bi se poiskati vire informacij, izražal/a bi svojo domišljijo, izdeloval/a in izvajal/a bi ankete, naučil/a bi se samostojno organizirati in izpeljati zastavljeno delo. Delo najprej poteka na terenu, potem za računalnikom; zato boš usvojil/a tudi osnovno znanje fotografiranja in obdelave fotografij ... Konec leta bomo izdali šolsko glasilo, poleg tega pa bomo obeleževali šolsko dogajanje s plakati in prispevki na spletnih straneh ter šolskem radiu.

Obseg: 35 ur

Razred: 7., 8. in 9. razred

Vsebina:

Turistična vzgoja je enoletni in družboslovni predmet. Izvaja se le v enem semestru. Namen turistične vzgoje je na vzgoji pozitivnega odnosa do turizma in turistov. Predmet učencem vzbudi zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega dela in jih motivira za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju.

Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku. S pomočjo predmeta turistična vzgoja učenci odkrivajo turistične možnosti domačega kraja, širše okolice ali katerekoli druge pokrajine. Spoznavajo ljudi, delo in poklice v turističnih panogah.

Učenci spoznavajo turizem kot spremljajoč razvojni pojav in gospodarsko dejavnost, ki je pomembna za razvoj Slovenije, spoznajo osnove za razvoj turizma v domačem kraju in v Sloveniji, spoznavajo in vrednotijo gospodarske, naravne, politične, in družbene osnove za razvoj turizma. Poseben poudarek je na obravnavi naravne in kulturne dediščine ter na razvoju sposobnosti kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja (vodenje v turizmu).

Ocenjevanje znanja in pripomočki:

Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka posamično in sprotno, predvsem v okviru izdelovanja osebne mape z izdelki, ki jo ob koncu predmeta učenci obdržijo za spomin. Ocene se pridobijo tudi z izvirnimi nalogami (seminarskimi nalogami, plakati, predstavitvami, spominki in zloženkami). Predmet temelji na raziskovanju s pomočjo informacijske tehnologije in spoznavanja turizma preko ekskurzij.

Ali ste vedeli, da je število 9 skrito v rojstnem dnevu vsake slavne osebe???

Vzemimo za primer Georga Washingtona. Rodil se je 22. februarja 1732. Zapišimo rojstni datum kot eno samo številko in preuredimo cifre tako, da dobimo katerokoli novo število. Sedaj odštejemo manjše od večjega. Seštejemo cifre razlike in še vsoto cifer. Sedaj bi morali imeti le eno številko. Katera je to? Kaj pa velja za vas?

Če si rad zastavljaš vprašanja in si zvedav/a, si preberi naslednje.

Zanimivih nalog je ogromno in kaj veš, mogoče ti bo postala matematika tako zanimiva, da boš postal/a prvak v tekmovanju iz logike.

Z vsebino in metodami poučevanja bodo učenci pridobili osnovne logične pojme in se usposobili za njihovo uporabo. Razvijali bodo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja, medsebojnega komuniciranja, naučili se bodo uporabljati logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju in tehniki.

Kaj bomo delali?

 • pripravljali se bomo na tekmovanje iz logike,
 • reševali preproste logične naloge, za katere pri rednih urah matematike in drugih predmetih ni časa (izjavni račun, SUDOKU …),
 • reševali naloge z uporabo tabel,
 • logično izhajali in sklepali,
 • dokazovali s protislovji in analizami primerov,
 • risali gobeline,
 • reševali naloge iz razvedrilne matematike.

Predmet je enoleten. Izvaja se v 7., 8. in 9. razredu, po eno uro tedensko. Učenec lahko po enem letu učenja logike izstopi. Z učenjem lahko začne tudi v 8. in 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Pri predmetu Sonce, Luna in Zemlja bomo s pomočjo poskusov in opazovanj spoznali lastnosti le teh. Učenci bodo pri predmetu sami načrtovali in izvajali preprosta opazovanja ter poskuse. Življenje na Zemlji je odvisno in zelo povezano tako z Luno kot tudi s Soncem, zato je te lastnosti še toliko bolj zanimivo raziskovati. Na koncu pa bomo nekaj časa namenili tudi zvezdam in opazovanju le teh.

Predmet lahko učenci izberejo v 7., 8. ali v 9. razredu. Namenjena mu je 1 ura na teden, torej 35 ur na leto, v 9. razredu pa 32 ur.

Vsebine:

 • Učenci na podlagi opazovanj in poskusov raziščejo lastnosti Sonca, Lune in Zemlje;
 • Učenci preko preprostih modelov in poskusov raziščejo gibanje Zemlje, Lune in Sonca;
 • Učenci raziskujejo povezave v gibanju in lastnostih med Zemljo in Luno ter Zemljo in Soncem.

Obseg: 35 ur

Razred: 7, 8 ali 9

Vsebina: Organizmi v naravnem, antropogenem in umetnem okolju.

Pri predmetu učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij, ter spoznajo, da je vsako rušenje dejavnikov ekosistema lahko za organizme usodno. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z izkušnjo. Ob gojenju organizmov se zavedo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nas, zato morajo biti pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni.

Učenci skrbijo za: puščavske podgane ali mongolske skakače, paličnjake, ščurke, hrošče mokarje, afriške polže, vodne bolhe…

Za uresničevanje zgornjih ciljev predmet zajema terensko delo, podprto z laboratorijskim delom (mikroskopiranjem), delo s  slikovnimi ključi in literaturo ter sodelovanje z zunanjimi institucijami (Laboratorij Tular).

Ocenjevanje:

 • znanje in razumevanje,
 • odgovornost do goječih organizmov.

Pripomočki:

mapa za zapiske in delovne liste

Obseg: 35 ur

Razred: 7, 8 ali 9

Vsebina:  Uporabnost rastlin, rastline v človekovi in živalski  prehrani ter industriji, zdravilne in  okrasne rastline

Pri predmetu učenci spoznajo pomen rastlin v človekovem življenju (prehrana, zdravila, krmne rastline, obleka, pohištvo…) in izoblikujejo pozitiven odnos do njih, spoznavajo njihovo uporabno vrednost, pa tudi ogroženost.

Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom. Pri pouku gojijo različne vrste rastlin, pripravljajo zdravilne napitke in jedi, oblikujejo priročnik, izdelajo cvetlični aranžma, obiščejo vrtnarijo itn.

Za uresničevanje zgornjih ciljev predmet zajema terensko delo, podprto z laboratorijskim delom (mikroskopiranjem), delo na šolskem vrtu, delo s  slikovnimi ključi ter literaturo.

Ocenjevanje:

 • znanje in razumevanje
 • priprava in izvedba praktičnih vaj

Pripomočki:

 • mapa za zapiske in delovne liste.

Obseg: 35 ur

Razred: 7, 8 ali 9

Vsebina: Naravna dediščina, značilni ekosistemi domače okolice

Pri predmetu učenci spoznajo odnose med živimi bitji in njihovim okoljem ter načine onesnaževanja kopnega, vode in zraka.

Npr.:  razširjanje semen, razvoj popkov, živali v tleh in listnem opadu, iskanje različnih sledi živali, ptice na krmilnici, gnezdenje ptic, pitna voda, vpliv kmetijstva na naravno okolje, ohranjanje naravne dediščine…

Za uresničevanje zgornjih ciljev predmet zajema terensko delo, podprto z laboratorijskim delom (mikroskopiranjem), delo na šolskem vrtu, delo s  slikovnimi ključi ter literaturo.

Ocenjevanje:

 • znanje in razumevanje,
 • zbiranje in predstavitev podatkov,
 • priprava in izvedba praktičnih vaj.

Pripomočki:

 • mapa za zapiske in delovne liste.

 • Si kdaj opazoval spremembe snovi? Jagode, češnje, paradižnik in drugi plodovi pri zorenju spremenijo barvo.
 • Si kdaj preizkusil, katere snovi so topne v vodi?
 • Veš, da je večina snovi gorljivih in da so nekatere nevarno vnetljive?
 • Veš, da pri gorenju nastajajo škodljivi plini?
 • Si razmišljal, kako nastane ognjemet? Zakaj snovi zažarijo v toliko različnih barvah?
 • Veš, kako ravnati s snovmi, ki so jedke, vnetljive, skratka nevarne?

Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boš našel odgovor pri izbirnem predmetu POSKUSI V KEMIJI. Namenjen je učencem 8. in 9. razreda, ki tega izbirnega predmeta še niso obiskovali. Srečevali se bomo enkrat tedensko po dve uri v enem ocenjevalnem obdobju.

Delo bo večinoma potekalo po skupinah, kjer boš ob upoštevanju navodil eksperimente načrtoval, jih izvajal, presojal o njihovih rezultatih in o njih poročal. Tako boš razvijal spretnost, natančnost in opazovanje, pa tudi sodelovanje znotraj skupine, ki so pomembne veščine vsakega raziskovalca.

Naj za konec natrosim nekaj tem, ki se jih bomo dotaknili: spoznavanje osnovnega laboratorijskega pribora, pomembni kemiki, varno delo v laboratoriju, reakcija šumečih tablet, razbarvanje coca-cole, ugotavljanje količine sladkorja v moštu, analiza mleka, izdelava kreme, pridobivanje mila, obisk laboratorija…

In kaj se bo ocenjevalo? Ocene boste pridobili s prikazanimi eksperimentalnimi spretnostmi, delom v skupini, poročili o delu, izdelavo in predstavitvijo plakatov… Ocenjeni boste vsaj dvakrat.

Delo pri pouku poskusi v kemiji bo vsekakor pestro in zanimivo tudi z vašo pomočjo.

Razred: 7., 8. in 9.

Št. ur: 35

 1. Obdelava lesa
 2. Obdelava umetnih snovi
 3. Obdelava kovin

Predmet lahko obiskujejo učenci eno, dve ali vsa tri leta, vendar vsako vsebino samo enkrat. Če ste letošnje šolsko leto obiskovali obdelavo lesa, se za prihodnje leto lahko odločite za obdelavo umetnih mas ali obdelavo kovin. Naloge bomo prilagajali predznanjem in sposobnostim posameznega učenca. Vsebine bomo osvajali predvsem praktično, ob izdelavi izdelkov.

Ob obdelavi gradiv se bodo naučili tudi pravilno poimenovati in varno upora­bljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Na ta način bodo učenci spoznali principe oblikovanja, načrtovanja in obdelovalne postopke, spoznali bodo lastnosti gradiv, pridobili bodo izkušnje in spret­nosti. Uspešno delo in dobro narejeni izdelki pa bodo prispevali k izobliko­vanju njihove pozitivne samopodobe in polepšali njihove domove.

Pri obdelavi lesa načrtujemo, da bomo naredili uporaben predmet za pisalno mizo, igračo, 3D sestavljanko, škatlo za orodje…

Pri umetnih masah načrtujemo izdelke: ura, avtomobil, stojalo za selotejp…

Načrtujemo, da bi iz kovin izdelali smetišnico, odpirač, ograjo za stopnice, odpiralec pisem…

Pri načrtovanju bodo sodelovali tudi učenci.

Najboljše bomo uvrstili v tekmovalno ekipo naše šole na tekmovanju iz obdelav gradiv.

Delo bo potekalo strnjeno dve uri tedensko eno polletje v veliki učilnici tehnike in strojnem delu te učilnice.

Razred, v katerem se predmet poučuje:

 • Gre za enoletni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 7., 8. ali 9. razredu.

Število ur pouka v šolskem letu:

 • 35 ur.

Učni pripomočki, ki jih učenec potrebuje pri pouku:

 • Zvezek za zapiske.

Vsebina in cilji predmeta

 • V okviru izbirnega predmeta Načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanje zdravja.
 • Učenci se učijo o pomenu zdrave prehrane, spoznavajo tradicionalne in drugačne načine prehranjevanja. Poleg tega se seznanijo tudi s prehranskimi smernicami primernimi za različne starostne skupine ali v določenih okoliščinah.

Opis dela pri predmetu:

 • Učenci spoznajo in razumejo povezavo med posameznikovim prehranjevanjem in zdravjem, pri čemer uporabljajo enostavne metode za ugotavljanje stanja prehranjenosti. Nekaj ur je namenjenih spoznavanju tradicionalnih in drugačnih načinov prehranjevanja ter pripravi nacionalnih jedi.
 • Ob tem si učenci pridobijo tudi znanje o tem, kakšna prehrana je primerna za posamezna starostna obdobja od dojenčka, šolarja, odraslega, športnika. Učijo se načrtovati prehrano.

Ocenjevanje predmeta:

 • Pri predmetu je vsak učenec ocenjen vsaj dvakrat. Ocenjujejo se tako praktične vaje iz pripravljanja hrane kot tudi teoretično znanje iz zapiskov.

Razred, v katerem se predmet poučuje: Gre za enoletni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 7., 8. ali 9. razredu.
Število ur pouka v šolskem letu: 35 ur.
Učni pripomočki, ki jih učenec potrebuje pri pouku:
- Učbenik Sodobna priprava hrane in zvezek za zapiske.
- Učbenike si učenci lahko izposodijo v šoli.
Vsebina in cilji predmeta
- V okviru predmeta učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja, varovanja in ohranjanja zdravja.
- Učenci spoznajo varne, varovalne in zdrave načine prehrane ter načine priprave le te. S tem nadgrajujejo vsebine rednega pouka gospodinjstva ter poglabljajo svoje znanje tudi v smislu usmerjanja v morebitno nadaljnje šolanje na gostinsko-turističnih, agroživilskih in zdravstvenih šolah.
Opis dela pri predmetu:
- Nekaj ur je posvečenih spoznavanju hranilnih snovi in potrebam organizma po posameznih hranilnih snoveh. Tekom teh spregovorimo tudi o boleznih, ki so posledica nepravilnega prehranjevanja.
- Večina ur (20) pa je osredotočenih na zdravo pripravo hrane (soparjenje, dušenje, pečenje v lastnem soku, v foliji, ...) s čim manj maščobami in uporabo različnih zelišč namesto soli. Hkrati s pripravo jedi se učenci učijo tudi pripraviti običajne in svečane pogrinjke, ob vsem skupaj pa oblikujejo zdrave prehranjevalne navade.
Ocenjevanje predmeta:
- Pri predmetu je vsak učenec ocenjen vsaj dvakrat ocenjen. Ocenjujejo se praktične vaje iz pripravljanja hrane in teoretično znanje iz zapiskov.

Živimo v dobi informatizacije in modernih hitrih komunikacij. V našem življenju si je računalnik skoraj v sleherni sredini že dodobra utrdil mesto. Med sodobna znanja in veščine, ki jih od posameznika zahteva življenje, sodi ustrezna uporaba računalnika. Teh veščin se bodo učili učenci pri predmetih s področja računalništva. Vsak učenec bo na svojem računalniku izdelal različne izdelke, primerne njegovi razvojni stopnji, predznanju in sposobnostim. Predmet lahko izberejo vsi učenci ne glede na to, ali imajo doma računalnik ali ne.

MULTIMEDIJA 

Predmet je namenjen učencem, ki so že obiskovali predmet urejanje besedil ali imajo ustrezno predznanje. Od učencev, ki želijo obiskovati ta predmet, pričakujemo, da dobro obvladajo delo v operacijskem sistemu Windows, se znajdejo v lokalnem omrežju in na svetovnem spletu. Spoznavajo različne vrste medijev in možnosti predstavitve informacije s sliko, z zvokom in besedilom. Naučijo se poiskati slikovne, zvočne in druge podatke na internetu, jih ustrezno obdelati z ustreznimi programskimi orodji in jih uporabiti pri svoji predstavitvi. Seznanijo se z osnovami animacije. Spoznajo nekaj zahtevnejših možnosti v Power Pointu. Naučijo se pripraviti predstavitev po različnih oblikovnih predlogah. Predstavitev znajo animirati in programirati prehode, vključiti znajo slike, zvok in druge elemente. Izdelajo multimedijsko predstavitev, s katero učenci predstavijo drugim učencem temo, ki jih zanima. Spoznajo tudi možnosti obdelovanja fotografij, filmov in pripravo animacij z aplikacijami v “oblaku”.

Robotika v tehniki je enoletni tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učenkam in učencem 8. razredov. Poudarek je na konstruiranju modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na specifičnih značilnostih robotike. Predmet je naravnan interdisciplinarno. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij, prevladujejo pa geometrija, strojni elementi, elektronika, računalništvo in tehnologija.

Pri predmetu robotika v tehniki učenci pridobivajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok, o elektronskih krmiljih, ki so potrebna za računalniško vodenje, o senzorjih, ki vgrajeni v konstrukcijo omogočajo povratno delovanje na krmilje. Seznanijo se s temeljnimi načeli računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej. Ugotavljajo prednosti takega načina proizvodnje in smeri v razvoju sodobne tehnologije. Spoznajo različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo. Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si pomagajo z uporabo ustreznih didaktičnih sestavljank, s katerimi gradijo delujoče, računalniško krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok. Predvidoma se bo uporabljal robot Arduino.

Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni učilnici z računalniki. Praktično delo je prevladujoča oblika pouka. Kot nadgradnja predmeta, se učencem ponudi možnost, da se udeležijo enega izmed robotskih tekmovanj, ki so organizirana.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Predmet robotika v tehniki je ciljno naravnan. Učenci in učenke pri predmetu:

 • spoznajo različne oblike uporabe računalniške tehnologije,
 • spoznavajo osnovne pojme robotike in računalniško vodene proizvodnje,
 • berejo, rišejo in sestavljajo sheme električnih krmilj in razumejo njihovo delovanje,
 • načrtujejo in s sestavljankami izdelajo različne računalniško krmiljene modele,
 • uporabljajo računalnik in spoznavajo njegovo vlogo pri krmiljenju zgrajenih modelov,
 • razvijajo sposobnost prostorske predstavljivosti,
 • poznajo vlogo računalniškega vmesnika pri krmiljenju strojev in naprav,
 • naštejejo in opišejo področja z računalniško vodeno tehnologijo in kritično presojajo vpliv tega področja na tehnologijo in okolje,
 • pridobivajo in uporabijo informacije in znanje s področja robotike iz monografij, periodičnega tiska in interneta,
 • z uporabo projektnega in eksperimentalnega dela ter konstruiranja usvojijo temeljne metode in oblike dela, značilne za tehnično-tehnološko področje,
 • razvijajo sposobnost za delo v skupini,
 • razvijajo psihomotorične sposobnosti,
 • pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov,
 • spoznavajo poklice s področja elektronike, elektrotehnike, računalništva … in sposobnosti, ki jih potrebujejo zanje.

PRAKTIČNE  IN TEORETIČNE VSEBINE

Ker vsi vemo, da sta v  8. razredu  samo dve uri športa tedensko, smo se odločili, da učencem ponudimo še dodatno možnost vključevanja v športne programe. Eden od teh programov je tudi ŠPORT ZA ZDRAVJE. Sam program ŠPORT ZA ZDRAVJE je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne ure športa, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, plavanje, odbojka, nogomet, košarka, plezanje).

Igra in gibanje sta naravni potrebi otroka. Šolska ura športa je nenehen proces sprostitve in čustvenega doživljanja, utrjevanja zdravja, bogatenja znanja ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Športno vzgojni ideal je izobraziti, vzgojiti in pridobiti slehernega mladega človeka za zdrav, športni slog življenja v vseh življenjskih obdobjih. To je največje poslanstvo športa,  ki se kaže tudi v številu privržencev, ki so/bodo športni življenjski slog sprejeli v svoj osebni ali družinski življenjski vzorec.

Vsebina:

 1. leto: OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA

Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.

 1. leto: SLIKARSKI, MARJETIČNI IN GOBELINSKI VBODI

Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.

 1. leto.: ANGLEŠKO VEZENJE IN REŠILJE VEZENJE

Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.

VEZENJE so trije samostojni izbirni predmeti. Znanja v celotnem programu so med seboj povezana, se nadgrajujejo in poglabljajo, zato priporočamo, da se učenec najprej vključi k predmetu osnovni vbodi in tehnike vezenja. Učenec se lahko vključi k predmetu slikarski, marjetični in gobelinski vbodi, tudi če prejšnje leto ni obiskoval vezenja.

Učenci se naučijo tehnik vezenja z okraševanjem oblačil in drugih izdelkov za domačo rabo. Spoznajo različne vrste vezenin, motive in vzorce ter različne materiale, ki jih uporabljamo pri vezenju. Seznanijo se tudi z najbolj značilnimi motivi v slovenskem kulturnem okolju (belokranjsko tkaničenje, gorenjsko vezenje s križci …)

Ocenjevanje: izdelek

Potrebščine:

 • mapa za delovne liste
 • pribor za vezenje (igle, platno, preje, naprstnik, škarje)

Predmet je namenjen učencem in učenkam različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in oblika dela v razredu se prilagaja interesom in sposobnostim učencev. Vsak učenec lahko obiskuje delavnico osmi in deveti razred tudi, če ni bil udeležen v predhodni matematični delavnici.

Splošni cilji predmeta:

 • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku,
 • razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja,
 • oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti,
 • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja, razvijajo prostorsko predstavljivost,
 • se učijo celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi,
 • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

MATEMATIČNA DELAVNICA 8

Predmet lahko izberejo učenci 8. razreda.

Število ur:  35 – 1 ura tedensko

Učenec se bo pri predmetu naučil in seznanil s sklopi: zgodovina matematike, drugačna geometrija, geometrija s prepogibanjem papirja.

Obseg: 35 ur

Razred: 7., 8. in 9. razred

Vsebina:

Vzgoja za medije je predmet sestavljen iz treh zaokroženih tematskih vsebin: TISK, RADIO in TELEVIZIJA. Vsaka izmed teh vsebin se obravnava kot enoletni sklop. Vsebine enoletnih sklopov se vsebinsko dopolnjujejo, možno pa je, da se učenci seznanjajo samo z enoletnim sklopom ali pa katerega preskočijo. Učenci, ki bodo izbrali ta predmet vsa tri leta, si bodo iz ponujenih tem pridobili poglobljeno znanje o medijih.

Predmet TELEVIZIJA je zasnovan tako, da so poudarjene medijske teme televizije. Učenci spoznajo razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja ter skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, publicistična besedila, dokumentarci, fotografijo, internet,  spoznajo zgodovino tiskanih množičnih medijev, novinarsko etiko, oglaševanje (tiskani oglasi), delo novinarja pri televizijskih hišah…

Učenci v okviru predmeta obiščejo različne slovenske televizijske hiše (kjer spoznajo, kako poteka dela izza ekrana), spoznavajo medije tudi preko uporabe mobilnih naprav (modni trendi) ter se vživijo v oblikovanje lastnih prispevkov in televizijskih poročil. Tako spoznajo novinarske, umetniške in publicistične prispevke. Naučijo se razlikovati propagandne prispevke od novinarsko-vsakdanjega poročanja.

Ocenjevanje znanja in pripomočki:

Preverjanje in ocenjevanje znanja poteka posamično in sprotno, predvsem v okviru izdelovanja osebne mape z izdelki, ki jo ob koncu predmeta učenci obdržijo za spomin. Ocene se pridobijo tudi z izvirnimi nalogami (seminarskimi nalogami, plakati, predstavitvami, spominki in zloženkami). Predmet temelji na raziskovanju s pomočjo informacijske tehnologije in spoznavanja delovanja medijev preko ekskurzij.

Razred: 7., 8. in 9.

Št. ur: 35

 

Predmet lahko obiskujejo učenci eno leto.

Učenci povežejo znanja in izkušnje o grafični predstavitvi teles z različnih predmetnih področij in iz življenjskega okolja. Raziskujejo in oblikujejo tridimenzionalne modele preprostih tehničnih predmetov in predmetov iz okolja. Spoznajo in uporabijo orodja in postopke tridimenzionalnega modeliranja predmetov v virtualnem prostoru, modele smiselno uporabijo za grafično predstavitev, oblikujejo tridimenzionalni model in ga uporabijo s pomočjo dvodimenzionalnih risb pri izdelavi predmeta iz različnih gradiv.

Spoznajo načine vnašanja podatkov (ročno, tridimenzionalno skeniranje) v grafični program in področja uporabe tridimenzionalnega modela, (upodobitev, izdelava, CNC, tiskanje, CAD...), razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, predstavljanja razmerij, figur in oblik, dojemanja zgradbe in funkcije tridimenzionalnega modela, ugotavljanja zvez med deli in celoto. S samostojnim ustvarjanjem, oblikovanjem, načrtovanjem in vrednotenjem spoznavajo in razvijajo lastne tehniške ustvarjalne sposobnosti, sposobnosti konstruktivnega mišljenja in fantazije, gojijo sodelovanje in delovne odnose v skupini.

Najboljše bomo uvrstili v tekmovalno ekipo naše šole na tekmovanju iz risanja.

Vsebina:

 1. leto: KMETIJSKA DELA Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.
 2. leto: SODOBNO KMETIJSTVO Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.
 3. leto.: KMETIJSKO GOSPODARSTVO Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.

Izbirni predmet KMETIJSTVO so trije samostojni izbirni predmeti. Učenci izberejo predmet kmetijska dela v 7., sodobno kmetijstvo v 8. in kmetijsko gospodarstvo v 9. razredu; lahko pa tudi samo v posameznih razredih, ker gre za zaključene tematske sklope.

Namen predmeta je spoznavanje kmetijstva kot gospodarske panoge, ki je izpostavljena dinamičnim spremembam. Poleg tega vzgaja in razvija pozitivni načina sprejemanja kmetijstva z utrjevanjem zavesti o široki vlogi te dejavnosti v slovenskem prostoru. Ob tem učencu omogoča spoznavanje osnov kmetijske pridelave, kjer imata poseben pomen izobraževanje za pridelavo zdrave hrane ob sočasnem varovanju okolja in usposabljanje za varovanje pred kmetijskimi nezgodami in nesrečami ter ukrepanju ob le-teh.

Pri predmetu bomo dali poudarek na pridelovanju hrane na šolskem vrtu, uporabi pridelkov iz šolskega vrta (domače avtohtone sorte, okrasne rastline), spoznavanju starih kmečkih običajev, spoznavanju kmetijskih dejavnosti v državi in domači regiji.

Ocenjevanje:

 • znanje in razumevanje
 • praktično delo na šolskem vrtu

Potrebščine:

 • mapa za delovne liste

Opis izbirnega predmeta:

Predmet FVZ je namenjen spoznavanju filmske umetnosti in doživljanju filma. Učenci pri pouku filme gledajo in izražajo svoje mnenje o videnem, razpravljajo in svoje znanje o filmu ter filmskih žanrih nadgradijo z izdelkom. Predmet se lahko izbere v 7., 8. (35 ur) ali 9. razredu (32 ur).

FVZ I: KAJ JE FILM (ustvarjanje animiranega film) - za učence 7. razreda

FVZ II: FILMSKI ŽANRI (ustvarjanje igranega filma) - za učence 8. in 9. razreda

FVZ III: UMETNOST IN DRUŽBA (ustvarjanje dokumentarnega filma) - za učence 8. in 9. razreda

ŠAH 1 – ŠAHOVSKE OSNOVE

Namenjen učencem: 7. - 9. razred

V obsegu: 35 ur letno (1 ura na teden)

Šah je strateška miselna igra in posebno področje kulture z bogato tradicijo, ki spodbuja intelektualni razvoj in ustvarjalno mišljenje. Razvija uspešne strategije razmišljanja, načrtovanja in odločanja. Krepi socialno vedenje, vzgaja in oblikuje značaj. Enako primeren je za dekleta in fante, za nadarjene in manj nadarjene. Edinstven preplet strateško-problemske in estetsko-umetnostne vsebine ter športno tekmovalne oblike uvršča šahovsko igro med učinkovita sredstva oblikovanja in razvoja osebnosti. S svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev je igra nad igrami, v vzgojnem in kulturnem pomenu.

V programu izbirnega predmeta ŠAH - 1 se bomo seznanili s šahovsko kulturo, pravili, notacijo, šahovskimi zemljevidi, menjalnimi vrednostmi ter splošno šahovsko teorijo. Naučili se bomo igrati proti figuram in ne proti nasprotniku. Iskali bomo najboljše načrte in poteze, seveda brez matov, patov, ujetih figur in pozicijskih remijev ne bo šlo.

Učne vsebine bomo utrjevali na delovnih listih, klasično in prek računalniških programov. Možnost udeležbe bo tudi na tekmovanjih. Spoznavali bomo šahovska pravila, poglobitev znanja, osnovne otvoritve in končnice in kombinatorično razmišljanje.

Namenjen učencem: 8. razred

V obsegu: 35 ur letno (1 ura na teden)

V 8. razredu, kjer pri rednih urah obravnavamo značilnosti svetovnih kontinentov je pri izbirnem predmetu poudarek na odnosu med človekom in naravo ter odvisnosti človeka od nje. Učenci in učenke podrobneje spoznavajo življenje človeka v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas.

Pri predmetu učenci razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih in procesih v svetu in domačem okolju, razširjajo prostorske predstave o svetu in domači deželi, spoznavajo načine prilagajanja človeka različnim klimatskim in drugim naravnim pogojem, učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stališče in predlagati rešitve, navezujejo stike z vrstniki v oddaljenih krajih ter spoznavajo njihov način življenja, urijo se v uporabi in razumevanju pomena literature in drugih sodobnih informacijskih sredstev in znajo pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično in pisno predstaviti.

Učenec ali učenka lahko obiskuje izbirni predmet le eno šolsko leto ali pa obe leti.

Vsebine:

 • Tropski deževni gozdovi na Zemlji
 • Puščavski in polpuščavski svet, sožitje človeka in narave
 • Monsunska območja - najgosteje naseljena območja na Zemlji
 • Življenje na potresnih območjih
 • Vulkanizem in človek
 • Človek in gorski svet
 • Narava in življenje ljudi v polarnih območji