Predstavitev šolske svetovalne službe

Tudi v tem šolskem letu bo osnovna naloga svetovalne službe pomagati učencem pri različnih težavah, ki jih pestijo v času osnovnošolskega izobraževanja. Poleg tega pa so letošnji temeljni cilji dela sledeči:

 • pomoč učencem s čustvenimi, osebnostnimi ali učnimi težavami, 
 • posamezne aktualne teme bodo delavke predstavljale na zloženkah, na spletni strani šole, 
 • s starši, z učitelji in ostalimi strokovnimi delavci šole ter z učenci bodo delavke svetovalne službe sodelovale pri udejanjanju vzgojnega načrta šole,
 • spremljale bodo bralne zmožnosti pri učencih, jih seznanjale z bralno – učnimi strategijami in razvijale njihove socialne veščine, 
 • organizirale bodo predavanja za starše in preventivne delavnice za učence od 3. do 9. razreda. 

Pedagoginja Tatjana Škrab Grašič

• nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo Odločbo o usmeritvi,

• je mentorica šolskim prostovoljcem.

Psihologinja Erika Jensterle

 • je na voljo učencem od 6. do 9. razreda ter njihovim staršem in učiteljem, kadar potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami,
 • koordinira delo na področju vseživljenjske karierne orientacije,
 • organizira predavanje na temo poklicne izbire za starše devetošolcev. Devetošolce in njihove starše seznanja s pomembnimi datumi glede vpisa v srednjo šolo in izvede vpis v srednješolske programe. Učenci spoznavajo različne poklice v delovnih organizacijah in na tehniškem dnevu,
 • izvaja testiranje učencev, ki kažejo znake nadarjenosti (identifikacija).

Specialni pedagoginji Andreja Rozman in Martina Burja ter socialna pedagoginja Edita Nanić

Na njih se lahko obrnete:

 • če opažate, da ima vaš otrok učne težave v šoli,
 • če potrebujete nasvet, kako pomagati otroku pri učenju,
 • če potrebujete pomoč pri napotitvi otroka v druge institucije (Svetovalni center za otroke, mladostnike in njihove starše v Ljubljani, Mentalno higienski dispanzer v Kranju, Komisija za usmerjanje pri Zavodu za šolstvo Kranj, Ljubljana) in urejanju ustrezne dokumentacije,
 • ob prešolanju otroka na osnovno šolo s prilagojenim programom,
 • med šolskim letom nudijo dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo Odločbo o usmeritvi. Sodelovale bodo s starši, z učenci in učitelji pri pripravi individualiziranega programa in evalvaciji individualiziranega programa.
 • Pomoč bodo nudile tudi ostalim učencem, pri katerih se bodo med šolskim letom pokazale učne težave. Pomoč bo potekala v obliki individualne in skupinske pomoči. Področja pomoči so: začetno opismenjevanje, številska orientacija v številskem obsegu do 100, poštevanka, analiza in sinteza glasov, branje z razumevanjem, tehnika branja, uporaba pripomočkov za pomoč pri delu, delo z učbenikom, izdelava miselnih vzorcev in tabel, pogovori o težavah na vedenjskem področju, razvijanje pozitivne samopodobe.

Psihologinja Tanja Repič

 • je na voljo učencem od 1. do 9. razreda ter njihovim staršem in učiteljem, kadar potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami.
 • Obravnava statuse učencev, kadar učenec v soglasju s starši želi pridobiti status učenca perspektivnega športnika ali status mladega umetnika.
 • Ureja prepise na našo šolo ali iz naše šole.
 • Ureja vpise tujcev na našo šolo ter spremlja in koordinira delo s tujci na naši šoli.
 • Koordinira in izvaja preventivne delavnice na razredni in predmetni stopnji.
 • Nudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki imajo Odločbo o usmeritvi.

Psihologinja Marjeta Dečman

 • Je na voljo učencem od 1. do 9. razreda ter njihovim staršem in učiteljem, kadar, ki potrebujejo nasvet v zvezi z vzgojo otroka s čustvenimi in z vedenjskimi težavami,
 • Organizira in izvaja vpis v 1. razred,
 • Sprejema vloge staršev za sofinanciranje šole v naravi in taborov iz šolskega sklada,
 • Koordinira Šolo za starše in izvaja del delavnic,
 • Koordinira delo z nadarjenimi in radovednimi učenci,
 • Ureja vključevanje otrok v letovanja.

Na šoli izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence z Odločbo o usmeritvi še mobilna specialna pedagoginja (OŠ Helene Puhar Kranj) in logopedinja (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana).

predstavite-ŠSS-za-spletno-stran-1