Upravna organa šole sta ravnatelj in svet zavoda.

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja enajst članov: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Mandat članov traja štiri leta.

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Organigram OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem