Šola lahko glede na število oddelkov določi skupine za obvezne in neobvezne izbirne predmete. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev. Za izvajanje neobveznih izbirnih predmetov je določeno tudi najmanjše število vpisanih učencev (12).

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda.

V PŠ Zalog se glede na število oddelkov lahko izvajata 2 neobvezna izbirna predmeta, ki se določita glede na število prijavljenih učencev k posameznem predmetu.

Obvezni in neobvezni Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko. Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v publikaciji, objavljeni na šolskih spletni strani, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS:

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • učenci od 4. do 9. razreda izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši oddajo obrazec za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih.