Bonjour, Salut, Je m’appelle…, Merci…

Vse to in še več se boste učenci naučili na IP francoščina. To je triletni predmet, kjer se naučimo komunikacije in slovnice po evropskem modelu A1, 2. Uporabljamo učbenik Adosphère 1 z vsemi pripadajočimi pripomočki: CD, DVD, CD–ROM. Pouk poteka enkrat tedensko dve šolski uri, v sklopu 70 ur in je zanimiv, pester ter vedno povezan z aktualnimi dogodki v Franciji in po svetu. Učenci pridobite ustne in pisne ocene (govorne vaje, izdelava plakata, ustno ocenjevanje, testi). Pouk poteka tudi v računalniški učilnici. Z učenci se redno udeležujemo francoske bralne značke, sodelujemo na Frankofonskem festivalu, recitalu tujih jezikov, ogledamo si francoski film IN ŠE IN ŠE!

Če imate radi jezike, radi širite obzorja, če se zavedate, da dandanes znanje tujih jezikov veliko velja – VABLJENI IN DOBRODOŠLI!

Razred: 7. – 9.r

Število ur na teden: 2

Nemščina je v osnovni šoli triletni program, ki se izvaja dve uri tedensko. Z učenjem nemščine lahko učenka ali učenec začne tudi v osmem ali devetem razredu, če ima ustrezno predznanje, ki ga preverimo s testom, in če so zagotovljeni določeni pogoji (uskladitev urnika). Učenci, ki uspešno sklenejo šolanje v osnovni šoli in s tem tudi triletno učenje nemščine kot izbirnega predmeta, lahko v gimnazijah nadaljujejo z učenjem nemščine kot nadaljevalnega drugega tujega jezika. Eden od temeljnih ciljev pouka tujega jezika je vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno (povezovalec med različnimi kulturami). Pouk nemščine je sodoben, usmerjen k učencu in njegovi aktivnosti pri pouku. Veliko dela poteka v dvojicah ali v skupini, kjer se upoštevajo sposobnosti vsakega posameznika. Učenci se preizkušajo v vsakdanjih pogovorih, igrah vlog in si pridobivajo samozavest za izražanje svojih mnenj v tujem jeziku. Teme pri pouku so za učence zanimive, npr. družina, hobiji, dopisovanje, spoznavanje nemških dežel, računalništvo, živali, hrana, moda, odnosi med vrstniki, počitnice in drugo.

Učenčevo znanje se skozi celotno šolsko leto ocenjuje pisno in ustno.

Tako v preverjanje kot v ocenjevanje vključimo vse štiri komponente usvajanja tujega jezika: bralno, slušno, govorno in pisno.

Zakaj naj bi izbral nemščino?

 • Ker bom spoznal še en tuj jezik, kar je dandanes zelo pomembno;
 • ker je eden izmed uradnih jezikov EU;
 • ker jo ima v Evropi za materni jezik okrog 100 milijonov ljudi;
 • ker je to jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev in Švicarjev;
 • ker jo lahko že po dobri uri vožnje uporabim v praksi (v trgovinah, na ulici …);
 • ker se je bom lahko učil tudi z ogledom nemških televizijskih programov;
 • ker bom spoznal nemško govoreče dežele;
 • ker ni tako tuj jezik, saj v pogovornem jeziku uporabljamo številne besede nemškega izvora.

Učenci sodelujejo pri nemški bralni znački, za učence devetega razreda pa je organizirano tudi tekmovanje iz znanja nemščine.

Za učence, ki bodo obiskovali izbirni predmet nemščina, bomo ob koncu šolskega leta organizirali enodnevno ekskurzijo v Avstrijo.

Predmet je namenjen poglobljenemu spoznavanju sveta verstev in nazorov. Pri predmetu gradimo zrelo premišljevanje ter sproščeno in spoštljivo pogovarjanje.

o religiji ter osebnih in družbenih vprašanjih, ob katerih se pojavlja. Obravnavane teme so religiološke in življenjske.

Verstva in etiko lahko izberete v 7. (VE1), 8. (VE2) ali 9. (VE3) razredu. V vsakem razredu pouk vodi določeno vodilo: 7. razred: svet, v katerem živimo (vzor, identiteta, sprejemanje drugačnosti, vrednote življenja, dostojanstva, miru in pravičnosti); 8. razred: skupnost (kultura, vrednote, etika, družina, prijateljstvo, ljubezen, solidarnost, delo, poklic); 9. razred: odgovorna oseba (odgovorno ravnanje v družbi, dialog, sporazumevanje, dostojanstvo, pravice).

Predmet je namenjen vsem učencem ne glede na versko opredeljenost. Učenci lahko na podlagi svojih interesov sooblikujejo pouk v okviru izbirnih vsebin iz učnega načrta. Predmetu je namenjena ena ura pouka tedensko

­­Predmet likovno snovanje se dopolnjuje z vsebinami rednega predmeta likovna umetnost. Učenci razvijajo ročne spretnosti, izhodišče za izrazno delo pa je likovno teoretični problem.  Predmet je izrazito praktično naravnan, saj omogoča učencem ustvarjalno delo na različnih likovnih področjih: risanje, slikarstvo, grafika, kiparstvo in vključevanje novih medijev (računalniška orodja za likovno izražanje in obdelavo fotografije in filma). Delo pri urah predmeta je sproščeno in ustvarjalno.

Vsebina predmeta je oblikovana in prilagojena posamezni starostni stopnji učencev, učni koraki so gibljivi (fleksibilni), tako da omogočajo razvoj učenčeve likovne občutljivosti, ustvarjalnosti, estetskega in izvirnega izražanja, kritičnega vrednotenja in pozitivnega odnosa do dela.

V učnem načrtu pri likovnem snovanju I (7., 8., 9. razred) je poudarek na likovnih področjih iz risanja, slikanja in kiparstva: linearni elementi in kompozicijska načela; linearni elementi in prikazovanje materialnosti površin; pisana, tiskana pisava in risba; komponiranje barvnih ploskev in njihovo mehko in trdo učinkovanje; moda; kiparski elementi.

Pri likovnem snovanju II (8. razred) obravnavamo likovne naloge s področja risanja, slikanja, grafike, prostorskega oblikovanja ter kombiniranih likovnih področij: likovni prostor; vidno, vizualno ravnovesje na risbi; črta, ki nastane z gibanjem točke; glasba kot likovni motiv; umetnost oblikovanja prostora; uporabna, industrijska grafika; umetniška grafika; od pojma do znaka.

Učni načrt za likovno snovanje III (9. razred) poudarja sodobno umetnost na različnih likovnih področjih iz naslednjih vsebin: zlati rez; obrnjena perspektiva, aspektiva, anamorfoza; kip in ambient; načrtovanje prostorskih sprememb v domačem okolju; vizualna sporočila in likovna vsebina; vizualni mediji.

Vsako leto za učence, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje (1, 2 in 3) organiziramo tudi ekskurzijo s primerno likovno umetnostno vsebino.

Cilji predmeta:

 • uporaba različnih likovnih tehnik, kombinacije in združevanje le-teh;
 • spodbujanje inovativnosti in kreativnega mišljenja;
 • krepitev in razvoj učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti;
 • razvijanje občutka za estetiko in kritično presojanje lastnih tujih likovnih stvaritev.

Bi bil/a rad/a v vlogi mladega novinarja?

Bi spremljal/a, komentiral/a, fotografiral/a šolske dogodke?

Te zanima delo z računalnikom?

Imaš polno idej, kako in o čem pisati?

PRIDRUŽI SE ŠOLSKEMU NOVINARSTVU! Kot mladi novinar ali mlada novinarka boš ustvarjal/a stalne oblike novinarskega poročanja (intervju, komentar, poročilo, reportažo ...), spremljal/a bi dogodke na šoli in v domačem kraju, naučil/a bi se poiskati vire informacij, izražal/a bi svojo domišljijo, izdeloval/a in izvajal/a bi ankete, naučil/a bi se samostojno organizirati in izpeljati zastavljeno delo. Delo najprej poteka na terenu, potem za računalnikom; zato boš usvojil/a tudi osnovno znanje fotografiranja in obdelave fotografij ... Konec leta bomo izdali šolsko glasilo, poleg tega pa bomo obeleževali šolsko dogajanje s plakati in prispevki na spletnih straneh ter šolskem radiu.

Ali ste vedeli, da je število 9 skrito v rojstnem dnevu vsake slavne osebe???

Vzemimo za primer Georga Washingtona. Rodil se je 22. februarja 1732. Zapišimo rojstni datum kot eno samo številko in preuredimo cifre tako, da dobimo katerokoli novo število. Sedaj odštejemo manjše od večjega. Seštejemo cifre razlike in še vsoto cifer. Sedaj bi morali imeti le eno številko. Katera je to? Kaj pa velja za vas?

Če si rad zastavljaš vprašanja in si zvedav/a, si preberi naslednje.

Zanimivih nalog je ogromno in kaj veš, mogoče ti bo postala matematika tako zanimiva, da boš postal/a prvak v tekmovanju iz logike.

Z vsebino in metodami poučevanja bodo učenci pridobili osnovne logične pojme in se usposobili za njihovo uporabo. Razvijali bodo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja, medsebojnega komuniciranja, naučili se bodo uporabljati logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju in tehniki.

Kaj bomo delali?

 • pripravljali se bomo na tekmovanje iz logike,
 • reševali preproste logične naloge, za katere pri rednih urah matematike in drugih predmetih ni časa (izjavni račun, SUDOKU …),
 • reševali naloge z uporabo tabel,
 • logično izhajali in sklepali,
 • dokazovali s protislovji in analizami primerov,
 • risali gobeline,
 • reševali naloge iz razvedrilne matematike.

Predmet je enoleten. Izvaja se v 7., 8. in 9. razredu, po eno uro tedensko. Učenec lahko po enem letu učenja logike izstopi. Z učenjem lahko začne tudi v 8. in 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Obseg: 35 ur

Razred: 7, 8 ali 9

Vsebina: Organizmi v naravnem, antropogenem in umetnem okolju.

Pri predmetu učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij, ter spoznajo, da je vsako rušenje dejavnikov ekosistema lahko za organizme usodno. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z izkušnjo. Ob gojenju organizmov se zavedo, da so živa bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nas, zato morajo biti pri gojenju in vzdrževanju izjemno odgovorni.

Učenci skrbijo za: puščavske podgane ali mongolske skakače, paličnjake, ščurke, hrošče mokarje, afriške polže, vodne bolhe…

Za uresničevanje zgornjih ciljev predmet zajema terensko delo, podprto z laboratorijskim delom (mikroskopiranjem), delo s  slikovnimi ključi in literaturo ter sodelovanje z zunanjimi institucijami (Laboratorij Tular).

Ocenjevanje:

 • znanje in razumevanje,
 • odgovornost do goječih organizmov.

Pripomočki:

mapa za zapiske in delovne liste

Obseg: 35 ur

Razred: 7, 8 ali 9

Vsebina:  Uporabnost rastlin, rastline v človekovi in živalski  prehrani ter industriji, zdravilne in  okrasne rastline

Pri predmetu učenci spoznajo pomen rastlin v človekovem življenju (prehrana, zdravila, krmne rastline, obleka, pohištvo…) in izoblikujejo pozitiven odnos do njih, spoznavajo njihovo uporabno vrednost, pa tudi ogroženost.

Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom. Pri pouku gojijo različne vrste rastlin, pripravljajo zdravilne napitke in jedi, oblikujejo priročnik, izdelajo cvetlični aranžma, obiščejo vrtnarijo itn.

Za uresničevanje zgornjih ciljev predmet zajema terensko delo, podprto z laboratorijskim delom (mikroskopiranjem), delo na šolskem vrtu, delo s  slikovnimi ključi ter literaturo.

Ocenjevanje:

 • znanje in razumevanje
 • priprava in izvedba praktičnih vaj

Pripomočki:

 • mapa za zapiske in delovne liste.

Obseg: 35 ur

Razred: 7, 8 ali 9

Vsebina: Naravna dediščina, značilni ekosistemi domače okolice

Pri predmetu učenci spoznajo odnose med živimi bitji in njihovim okoljem ter načine onesnaževanja kopnega, vode in zraka.

Npr.:  razširjanje semen, razvoj popkov, živali v tleh in listnem opadu, iskanje različnih sledi živali, ptice na krmilnici, gnezdenje ptic, pitna voda, vpliv kmetijstva na naravno okolje, ohranjanje naravne dediščine…

Za uresničevanje zgornjih ciljev predmet zajema terensko delo, podprto z laboratorijskim delom (mikroskopiranjem), delo na šolskem vrtu, delo s  slikovnimi ključi ter literaturo.

Ocenjevanje:

 • znanje in razumevanje,
 • zbiranje in predstavitev podatkov,
 • priprava in izvedba praktičnih vaj.

Pripomočki:

 • mapa za zapiske in delovne liste.

Razred, v katerem se predmet poučuje:

 • Gre za enoletni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 7., 8. ali 9. razredu.

Število ur pouka v šolskem letu:

 • 35 ur.

Učni pripomočki, ki jih učenec potrebuje pri pouku:

 • Zvezek za zapiske.

Vsebina in cilji predmeta

 • V okviru izbirnega predmeta Načini prehranjevanja učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanje zdravja.
 • Učenci se učijo o pomenu zdrave prehrane, spoznavajo tradicionalne in drugačne načine prehranjevanja. Poleg tega se seznanijo tudi s prehranskimi smernicami primernimi za različne starostne skupine ali v določenih okoliščinah.

Opis dela pri predmetu:

 • Učenci spoznajo in razumejo povezavo med posameznikovim prehranjevanjem in zdravjem, pri čemer uporabljajo enostavne metode za ugotavljanje stanja prehranjenosti. Nekaj ur je namenjenih spoznavanju tradicionalnih in drugačnih načinov prehranjevanja ter pripravi nacionalnih jedi.
 • Ob tem si učenci pridobijo tudi znanje o tem, kakšna prehrana je primerna za posamezna starostna obdobja od dojenčka, šolarja, odraslega, športnika. Učijo se načrtovati prehrano.

Ocenjevanje predmeta:

 • Pri predmetu je vsak učenec ocenjen vsaj dvakrat. Ocenjujejo se tako praktične vaje iz pripravljanja hrane kot tudi teoretično znanje iz zapiskov.

Razred, v katerem se predmet poučuje: Gre za enoletni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 7., 8. ali 9. razredu.
Število ur pouka v šolskem letu: 35 ur.
Učni pripomočki, ki jih učenec potrebuje pri pouku:
- Učbenik Sodobna priprava hrane in zvezek za zapiske.
- Učbenike si učenci lahko izposodijo v šoli.
Vsebina in cilji predmeta
- V okviru predmeta učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja, varovanja in ohranjanja zdravja.
- Učenci spoznajo varne, varovalne in zdrave načine prehrane ter načine priprave le te. S tem nadgrajujejo vsebine rednega pouka gospodinjstva ter poglabljajo svoje znanje tudi v smislu usmerjanja v morebitno nadaljnje šolanje na gostinsko-turističnih, agroživilskih in zdravstvenih šolah.
Opis dela pri predmetu:
- Nekaj ur je posvečenih spoznavanju hranilnih snovi in potrebam organizma po posameznih hranilnih snoveh. Tekom teh spregovorimo tudi o boleznih, ki so posledica nepravilnega prehranjevanja.
- Večina ur (20) pa je osredotočenih na zdravo pripravo hrane (soparjenje, dušenje, pečenje v lastnem soku, v foliji, ...) s čim manj maščobami in uporabo različnih zelišč namesto soli. Hkrati s pripravo jedi se učenci učijo tudi pripraviti običajne in svečane pogrinjke, ob vsem skupaj pa oblikujejo zdrave prehranjevalne navade.
Ocenjevanje predmeta:
- Pri predmetu je vsak učenec ocenjen vsaj dvakrat ocenjen. Ocenjujejo se praktične vaje iz pripravljanja hrane in teoretično znanje iz zapiskov.

Razred: 7., 8. in 9.

Št. ur: 35

 1. Obdelava lesa
 2. Obdelava umetnih snovi
 3. Obdelava kovin

Predmet lahko obiskujejo učenci eno, dve ali vsa tri leta, vendar vsako vsebino samo enkrat. Če ste letošnje šolsko leto obiskovali obdelavo lesa, se za prihodnje leto lahko odločite za obdelavo umetnih mas ali obdelavo kovin. Naloge bomo prilagajali predznanjem in sposobnostim posameznega učenca. Vsebine bomo osvajali predvsem praktično, ob izdelavi izdelkov.

Ob obdelavi gradiv se bodo naučili tudi pravilno poimenovati in varno upora­bljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Na ta način bodo učenci spoznali principe oblikovanja, načrtovanja in obdelovalne postopke, spoznali bodo lastnosti gradiv, pridobili bodo izkušnje in spret­nosti. Uspešno delo in dobro narejeni izdelki pa bodo prispevali k izobliko­vanju njihove pozitivne samopodobe in polepšali njihove domove.

Pri obdelavi lesa načrtujemo, da bomo naredili uporaben predmet za pisalno mizo, igračo, 3D sestavljanko, škatlo za orodje…

Pri umetnih masah načrtujemo izdelke: ura, avtomobil, stojalo za selotejp…

Načrtujemo, da bi iz kovin izdelali smetišnico, odpirač, ograjo za stopnice, odpiralec pisem…

Pri načrtovanju bodo sodelovali tudi učenci.

Najboljše bomo uvrstili v tekmovalno ekipo naše šole na tekmovanju iz obdelav gradiv.

Delo bo potekalo strnjeno dve uri tedensko eno polletje v veliki učilnici tehnike in strojnem delu te učilnice.

Živimo v dobi informatizacije in modernih hitrih komunikacij. V našem življenju si je računalnik skoraj v sleherni sredini že dodobra utrdil mesto. Med sodobna znanja in veščine, ki jih od posameznika zahteva življenje, sodi ustrezna uporaba računalnika. Teh veščin se bodo učili učenci pri predmetih s področja računalništva. Vsak učenec bo na svojem računalniku izdelal različne izdelke, primerne njegovi razvojni stopnji, predznanju in sposobnostim. Predmet lahko izberejo vsi učenci ne glede na to, ali imajo doma računalnik ali ne.

UREJANJE BESEDIL

Predmet urejanje besedil je namenjen učencem, ki se za računalništvo odločajo prvič in imajo manj izkušenj pri delu z računalnikom. Učenci se seznanijo s strojno in programsko opremo. Podrobno spoznajo urejevalnik besedil MS Word in vse njegove funkcije, ki omogočajo oblikovanje besedila. Seznanijo se s preprosto računalniško grafiko. Poseben poudarek je na arhiviranju dokumentov in na delu v lokalnem omrežju. Seznanijo se tudi z delom na svetovnem spletu. Naučijo se iskati različna gradiva na spletu in jih shranjevati na lokalnem disku računalnika. Pri uporabi interneta se učenci seznanijo z varno rabo le-tega. Pri urejanju besedil se naučijo sodelovalnega dela pri delu v “oblaku”.

PRAKTIČNE  IN TEORETIČNE VSEBINE

Pri izbirnem predmetu Šport za sprostitev bodo glede na možnost okolja, v katerem se nahajamo, in različnost v zmožnostih ter interes učencev, ponujene sodobno športno - rekreativne vsebine. Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni ter sprostilni značaj športa. Program bo vseboval športne zvrsti iz osnovnega programa (tek – jogging, aerobika in ples, pohodništvo in gorništvo …), predvsem pa tudi druge športe, ki jih bomo okvirno spoznali, kot so ROLANJE, KOLESARJENJE, NAMIZNI TENIS, PLAVANJE, BADMINTON, MINI HOKEJ ...

Izbira športa je prepuščena šoli, učitelju in učencem glede na materialne ter kadrovske pogoje in tradicijo kraja. Tako lahko v okviru športa za sprostitev zajamemo tudi športe kot PLEZANJE PO UMETNI PLEZALNI STENI, DRSANJE, VESLANJE, VODNE AKTIVNOSTI…

Odloči se za izbirni predmet šport za sprostitev, saj boš poleg ogromno na novo pridobljenega znanja dobil še velik paket zabave, sprostitve in športnega duha, ki te bo spremljal skozi celo življenje.

Vsebina:

 1. leto: OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA

Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.

 1. leto: SLIKARSKI, MARJETIČNI IN GOBELINSKI VBODI

Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.

 1. leto.: ANGLEŠKO VEZENJE IN REŠILJE VEZENJE

Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.

VEZENJE so trije samostojni izbirni predmeti. Znanja v celotnem programu so med seboj povezana, se nadgrajujejo in poglabljajo, zato priporočamo, da se učenec najprej vključi k predmetu osnovni vbodi in tehnike vezenja. Učenec se lahko vključi k predmetu slikarski, marjetični in gobelinski vbodi, tudi če prejšnje leto ni obiskoval vezenja.

Učenci se naučijo tehnik vezenja z okraševanjem oblačil in drugih izdelkov za domačo rabo. Spoznajo različne vrste vezenin, motive in vzorce ter različne materiale, ki jih uporabljamo pri vezenju. Seznanijo se tudi z najbolj značilnimi motivi v slovenskem kulturnem okolju (belokranjsko tkaničenje, gorenjsko vezenje s križci …)

Ocenjevanje: izdelek

Potrebščine:

 • mapa za delovne liste
 • pribor za vezenje (igle, platno, preje, naprstnik, škarje)

Predmet je namenjen učencem in učenkam različnih matematičnih sposobnosti. Vsebina in oblika dela v razredu se prilagaja interesom in sposobnostim učencev. Vsak učenec lahko obiskuje delavnico osmi in deveti razred tudi, če ni bil udeležen v predhodni matematični delavnici.

Splošni cilji predmeta:

 • pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku,
 • razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja,
 • oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematične dejavnosti,
 • razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja, razvijajo prostorsko predstavljivost,
 • se učijo celovitega načrtovanja in izvajanja matematičnih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi,
 • spoznajo matematiko kot delo več generacij in narodov.

MATEMATIČNA DELAVNICA 7

Predmet lahko izberejo učenci 7. razreda.

Število ur:  35 – 1 ura tedensko

Učenec se bo pri predmetu naučil in seznanil s sklopi: logika, štetje, nenavadna aritmetika, tlakovanje.

Vsebina:

 1. leto: KMETIJSKA DELA Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.
 2. leto: SODOBNO KMETIJSTVO Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.
 3. leto.: KMETIJSKO GOSPODARSTVO Št. ur: 35, Razred: 7., 8., 9.

Izbirni predmet KMETIJSTVO so trije samostojni izbirni predmeti. Učenci izberejo predmet kmetijska dela v 7., sodobno kmetijstvo v 8. in kmetijsko gospodarstvo v 9. razredu; lahko pa tudi samo v posameznih razredih, ker gre za zaključene tematske sklope.

Namen predmeta je spoznavanje kmetijstva kot gospodarske panoge, ki je izpostavljena dinamičnim spremembam. Poleg tega vzgaja in razvija pozitivni načina sprejemanja kmetijstva z utrjevanjem zavesti o široki vlogi te dejavnosti v slovenskem prostoru. Ob tem učencu omogoča spoznavanje osnov kmetijske pridelave, kjer imata poseben pomen izobraževanje za pridelavo zdrave hrane ob sočasnem varovanju okolja in usposabljanje za varovanje pred kmetijskimi nezgodami in nesrečami ter ukrepanju ob le-teh.

Pri predmetu bomo dali poudarek na pridelovanju hrane na šolskem vrtu, uporabi pridelkov iz šolskega vrta (domače avtohtone sorte, okrasne rastline), spoznavanju starih kmečkih običajev, spoznavanju kmetijskih dejavnosti v državi in domači regiji.

Ocenjevanje:

 • znanje in razumevanje
 • praktično delo na šolskem vrtu

Potrebščine:

 • mapa za delovne liste

ŠAH 1 – ŠAHOVSKE OSNOVE

 Namenjen učencem: 7. - 9. razred

V obsegu: 35 ur letno (1 ura na teden)

Šah je strateška miselna igra in posebno področje kulture z bogato tradicijo, ki spodbuja intelektualni razvoj in ustvarjalno mišljenje. Razvija uspešne strategije razmišljanja, načrtovanja in odločanja. Krepi socialno vedenje, vzgaja in oblikuje značaj. Enako primeren je za dekleta in fante, za nadarjene in manj nadarjene. Edinstven preplet strateško-problemske in estetsko-umetnostne vsebine ter športno tekmovalne oblike uvršča šahovsko igro med učinkovita sredstva oblikovanja in razvoja osebnosti. S svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev je igra nad igrami, v vzgojnem in kulturnem pomenu.

V programu izbirnega predmeta ŠAH - 1 se bomo seznanili s šahovsko kulturo, pravili, notacijo, šahovskimi zemljevidi, menjalnimi vrednostmi ter splošno šahovsko teorijo. Naučili se bomo igrati proti figuram in ne proti nasprotniku. Iskali bomo najboljše načrte in poteze, seveda brez matov, patov, ujetih figur in pozicijskih remijev ne bo šlo.

Učne vsebine bomo utrjevali na delovnih listih, klasično in prek računalniških programov. Možnost udeležbe bo tudi na tekmovanjih. Spoznavali bomo šahovska pravila, poglobitev znanja, osnovne otvoritve in končnice in kombinatorično razmišljanje.

Ja, res je. V imenu predmeta je beseda fizika. Ampak nič bat! Pri izbirnem predmetu boste sedmošolci spoznali osnove fizike na bolj zabaven način, osmošolci ter devetošolci pa boste svoje znanje utrdili na bolj zanimiv in lahkoten način.

S preprostimi poskusi in opazovanji bomo raziskovali vsakdanje pojave. Za pripravo poskusov bomo uporabili materiale, ki jih najdemo doma in v naši okolici. Tako bomo ob pripravi poskusov razvijali tudi ustvarjalnost. Ob celotnem raziskovanju pa bomo krepili tudi kritično razmišljanje.

Pri poskusih se bomo osredotočili na zelo aktualne teme ekologije, ki jih bomo povezali s fiziko. Veliko poskusov bomo izvajali tudi zunaj učilnice na prostem.

Ocena pri predmetu bo pridobljena ob izvajanju poskusov in predstavitvam le teh.