Za projekt Erasmsus+ smo se na Osnovni šoli Davorina Jenka odločili zaradi izkušenj predhodnega Erasmus+ projekta in dobrih praks okoliških šol. Glede na razvojni načrt šole, kompetence in izkušnje sodelujočih učiteljev smo s SWAP analizo določili glavne smernice: povezava z Unesco in SiQ projektom, razvoj kompetenc za 21. stoletje, motivacija za učenje po pouku, ter povečevanje jezikovnih in medkulturnih kompetenc. Vse smo povezali v skupni projekt: KREATORIUS – razvijanje kompetenc za 21. stoletje. K projektu smo povabili tudi vodstvo šole, saj menimo, da je to nujno za uspešno izvedbo projekta, hkrati pa želimo, da se zaradi boljše desminacije in vključevanja novih znanj v prihodnje v projekt vključijo člani različnih aktivov.

Vse učitelje na šoli želimo spodbuditi k uvajanju novosti. Hkrati jih želimo opogumiti, da se v čim večjem številu tudi oni odločajo za sodelovanje z organizacijami izven šole in izven nacionalnih meja. Ključni pri vsem so seveda učenci: pričakujemo, da bodo dobili atraktivnejša učna gradiva, aktivnejše učne metode, da bodo razvijali kompetence za življenje, pri tem pa ne bodo imeli občutka, da se učijo. Le tako jih bomo lahko ustrezno pripravili na vseživljenjsko učenje in jim dali dobre zaposlitvene kompetence za 21. stoletje, kjer so še posebej pomembni kreativnost in kritično mišljenje ter dobra komunikacija in sodelovanje.

Glavni cilji projekta mobilnosti je izdelati KREATORIUS: K(kritično mišljenje), R(reševanje problemov), E(Erasmus+), A(avtentične naloge), T(tvorec pravičnosti in humanosti), O(osebnostna rast), R(razvijanje socialnih veščin), I(inovativnost), U(ustvarjalnost), S(strpnost) – omaro z različnimi aktivnostmi, ki jih bodo pripravljali učitelji iz različnih predmetnih področij; učenci bodo preko reševanja nalog usvajali glavne cilje vseživljenjskega učenja in razvijanja osebnosti (spodbujanje vključenosti različnih spolov, kultur, sposobnosti; razvijanje medijske pismenosti, kritičnega mišljenja, reševanje problemov, sprejemanje odločitev, komuniciranje, sodelovanje ipd.).

V projektu je sodelovalo 6 udeleženk različnih strokovnih profilov zaradi širše diseminacije in medpredmetnega povezovanja: dve učiteljici razrednega pouka, učiteljica naravoslovja, učiteljica  matematike, učiteljica zgodovine ter pomočnica ravnateljice kot nadzor nad kakovostnim izvajanjem projekta.