Obravnavajo se teme iz vsakdanjega življenja na preprost in igriv način. Dejavnosti opravljajo učenci z govorom, s petjem, z gibanjem ter likovnim izražanjem in pri tem razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Pri neobveznem izbirnem predmetu NEMŠČINA se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini ter pridobili vedenje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi.
Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učence (npr. gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. Priporočljivo je, da pouk neobveznega izbirnega tujega jezika ostane učenčeva izbira dalj časa, vsaj eno vzgojno-izobraževalno obdobje.
Učenčevo znanje se skozi celotno šolsko leto ocenjuje pisno in ustno. Tako v preverjanje kot v ocenjevanje vključimo vse štiri komponente usvajanja tujega jezika. O kriterijih se z učenci pogovorimo na začetku šolskega leta.
Z učenci v sklopu pouka opravimo tudi nemško bralno značko.
Za učence, ki bodo obiskovali izbirni predmet nemščina, bomo ob koncu šolskega leta organizirali poldnevno ekskurzijo v Avstrijo.

Umetniško izražanje je človekova potreba, ki je vezana na ustvarjalnost in inovativnost. Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju, zato sta tudi prednostno obravnavani v učnem načrtu neobveznega izbirnega predmeta umetnost.
Likovno ustvarjanje je namenjeno navdušenim mladim likovnim ustvarjalcem. Predmet spodbuja njihovo kreativnost in vzbuja radovednost. Učenci se z umetnostjo sproščajo, razvijajo likovne interese in pozitiven odnos do umetnosti ter kulture. Z ustvarjalnim izražanjem gradijo tudi odnos do okolja in pri tem osebnostno rastejo.
CILJI PREDMETA
- Vzbujanje učenčeve radovednosti, sproščanje z umetnostjo ter razvijanje interesa in aktivnega odnosa do kulture in umetnosti (kulturno-umetnostna vzgoja).
- Oblikovanje pozitivnega odnosa do nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost.
- Krepitev in razvijanje učenčeve neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, estetskih izkušenj, želja, predstav in domišljije.
- Učenčevo ustvarjanje, poustvarjanje in vrednotenje njegovi razvojni stopnji primernih dejavnosti in izdelkov.
- Raziskovanje sodobne, danes žive umetniške produkcije, ki poudarja pomen razvijanja učenčevega razumevanja kulturnega okolja, v katerem živi.

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco). V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slovaška …) so računalništvo uvedli kot obvezni predmet v osnovnih šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva, zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in k zanimivi zaposlitvi.

Vsebina neobveznega izbirnega predmeta računalništvo se nanaša na reševanje problemov, algoritme, izdelavo računalniških programov ter delo s podatki.

Računalništvo v 4. razredu
Učenci se bodo naučili ukazovati računalniku, sestavljati programe, izdelovati igrice in razmišljati na poseben, računalniški način. Sčasoma bodo ugotovili, da je problem mogoče razbiti na več manjših, bolj obvladljivih problemov. Za svoje delo bodo uporabljali orodje Scratch.

Računalništvo v 5. razredu
Priporočamo, da si predmet izberejo učenci, ki so ga že obiskovali v 4. razredu. Razmišljali bodo o reševanju problemov in izdelovali zanimive, bolj napredne programe. Razumevati bodo začeli nekatere računalniške koncepte. Znali bodo načrtovati svoje delo in razmišljati o svojih miselnih procesih. Presenečati bodo začeli vse okrog nas. Postajali bodo ustvarjalni digitalni državljani in učenci. Za svoje delo bodo uporabljali orodje Scratch.

Računalništvo v 6. razredu
Priporočamo, da si predmet izberejo učenci, ki so ga že obiskovali vsaj v 5. razredu. Učenci bodo nadgradili svoje znanje o računalniškem programiranju, izdelovali bodo aplikacije za pametne telefone ali tablice. Aplikacije bodo delovale na mobilnih napravah z operacijskim sistemom Android. Karkoli bodo naredili bodo preizkusili na svoji mobilni napravi.

Radi gradite iz LEGO gradnikov, bi naredili stojalo za svinčnike in papirčke iz lesa, leseno novoletno smrekico, lesen zabojček, družabno igro, okvir iz kartona, posodico iz umetne mase in še mnogo zanimivih izdelkov? Ali bi se radi naučili uporabljati orodja, celo stroje iz šolske delavnice?
Učni program tehnike nadgrajuje, poglablja in razširja predmet naravoslovja in tehnike v 4. in 5. razredu. Praktično delo zajema izdelovanje izdelkov iz različnih materialov po svoji ali predloženi tehnični, tehnološki dokumentaciji. Pri NIP tehniki učenec spoznava varnostne ukrepe pri obdelavi gradiv, razvija spretnosti in delovne navade pri uporabi orodij za oblikovanje in obdelavo ter utrjuje pozitiven odnos do tehnike.
Ob tem razširja tudi dodatna znanja o tehnoloških lastnostih določenih gradiv.
Pri načrtovanju vedno sodelujejo tudi učenci.
Delo bo potekalo strnjeno dve uri tedensko eno polletje v veliki učilnici tehnike in strojnem delu te učilnice.

V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.
Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v obdobju odraščanja. S primerno športno vadbo oblikujemo pravilno telesno držo, razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost.
Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport. Tako dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga.
Neobvezni izbirni predmet šport je razdeljen na tri sklope:
- Prvi sklop so dejavnosti usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti.
- Drugi sklop so športne dejavnosti usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti.
- Tretji sklop so dejavnosti usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči.
Z neobveznim izbirnim predmetom šport so učenci v 4. , 5. in 6. razredu dobili možnost dodatne ure športa na teden, ki bo koristno in sprostilno vplivala na njihovo počutje.