Vloga za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v aprilu objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Na voljo so še prenosni računalniki v izposojo, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Nekaj ključnih informacij o javnem pozivu:
Pogoj za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:
1.
je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v PRVI dohodkovni razred (podatek o dohodkovnem razredu lahko upravičenci preverijo na odloči CSD-ja);
2.
ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo zavrnjene.
Rok za oddajo vloge
Vlogo je možno oddati do vključno 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme.
Na družino pripada izposoja 1 računalnika
Starš oziroma zakoniti zastopnik lahko odda samo eno vlogo, ne glede na število otrok, vključenih v osnovno šolo. Prav tako lahko le eden od staršev odda vlogo, ne moreta je oddati oba.

Oddaja vloge

Vloga je objavljena na spletni strani www.srips-rs.si

V vlogo starš vpiše svoje podatke, ne podatke otroka. Izpolniti je potrebno vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Vloge, poslane po e-pošti, NE bodo obravnavane.
Dobimo računalniško opremo v izposojo ali trajno last?
Računalniško opremo dobi vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje, v izposojo. Ko bo knjigovodska vrednost računalnikov enaka nič, bo sklad izdal nove odločbe in bodo računalniki prešli vlagateljem v trajno last.

Kontakt za dodatna vprašanja:
Tel: 01 43 41 511
E-mail: miro@sklad-kadri.si

Vloga MIRO